สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1048190475 

รหัส Smis 8 หลัก :  48022007 

รหัส Obec 6 หลัก :  190475 

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านแพงพิทยาคม  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Banpaengpittayakom

ที่อยู่ :  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดอนแพง  ตำบล :  บ้านแพง  อำเภอ :  บ้านแพง  จังหวัด :  นครพนม

รหัสไปรษณีย์ :  48140  โทรศัพท์ :  042591228  โทรสาร :  042065455

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  01/09/2512 

อีเมล์ :  bpk-52@hotmail.com