กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญนภา บำรุงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0895711569
อีเมล์ : phennaphaza555@gmail.com

นางวิจิตร วิริยะเศรษฐ์กุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0895732865
อีเมล์ : wiiq2555@gmail.com

นางดวงเดือน อ้วนแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุพัตรา พ่อสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพร้อมทรัพย์ วงค์สุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0910643542
อีเมล์ : promsup.w@kkumail.com

นางสาวปนัดดา มีไกรลาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0930842785
อีเมล์ : panadda54139@gmail.com

นางสาวพัชรีย์ นามวันดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0841699398
อีเมล์ : The.princessjubjang@gmail.com

นางสาวศุจีภรณ์ งิ้วไชยราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0934263359
อีเมล์ : sj.ngiwchairach@gmail.com

นางสาวรัตนาภรณ์ จันบง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0996855318
อีเมล์ : janbong_9532@hotmail.com

นางสาวศศิธร หัสดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัณฑนา สุขสงค์
ครูผู้ช่วย

Mr.Henry JR.Latumbo SU-AY
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0991633214

Mr.Archie Jason Villamor
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0991633214

นายพงศธร เสาสุวรรณ
ผู้ช่วยครู