กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายภูริวัฒน์ บัวพินธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0870572250
อีเมล์ : puri_2527@hotmail.com

นายสมศักดิ์ เคี่ยงคำผง
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา ศรีนาทม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เบอร์โทร : 0621650565
อีเมล์ : tawwaw_02@hotmail.com

นางภาวิณี เชื้อคำจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0933936296
อีเมล์ : pawinee11p@gmail.com

นางสาวธัญญลักษณ์ ยุบลแมน
ครู คศ.1

นางสาวภัทริยา หอมขจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8
อีเมล์ : kattreya1991@gmail.com

นางสาวรสจรินทร์ รุ่งเรือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0636649969
อีเมล์ : mewrotjarin2037@gmail.com

นางสาววิจิตตรา โคตะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0936659508
อีเมล์ : newnewlove.ump@gmail.com

นายนราวิชญ์ วงศ์เข็มมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0980904073
อีเมล์ : narawich.wed58@ubru.ac.th

นายศุภกิต พาสว่าง
ครูอัตราจ้าง

นายฑนันชัย คชเคลื่อน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0883263938