กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติชัย กินานิกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0809569974
อีเมล์ : Kittichaikinakorn@gmail.com

นายคมกฤษดา ชัยมงคล
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ ฝอยจันทร์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราภรณ์ ไตรวงษา
ครูผู้ช่วย

นายวรายุทธ์ ช่างถม
ครูอัตราจ้าง