กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอำนวย เคี่ยงคำผง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0887358115
อีเมล์ : amnouay7120@gmail.com

นางสาวนภัสสร ชะปูแสน
ครู คศ.3

นางศิริญา มะเจี่ยว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายศิริชัย เชื้อพล
ครู คศ.3

นางพินิจ เชื้อพล
ครู คศ.3

นางพาฝัน วรกา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0949709111
อีเมล์ : matung27@gmail.com

นางสาวพิมพ์ณิชาก์ พร้อมธนรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0878340466
อีเมล์ : pimnicha_1985@hotmail.com

นางสาวรุจิราวรรณ จันสว่าง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0611627310
อีเมล์ : wanrujirawan@gmail.com

นางสาวรุ่งทิวา พิมพ์คำ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0952214690

นายวรุตม์ แก้วนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์รวี สุรวาทกุล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0833338613
อีเมล์ : kanrawe@bpks.ac.th

นายอรรณพ เพิ่มสิน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0905917644
อีเมล์ : Annoppermsin@gmail.com

นางสาวธัญลักษณ์ สมนึก
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาริสา สุทธิธรรม
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0850147865
อีเมล์ : Marisa.sut@alumni.msu.ac.th

นายกฤษฎา หูมแพง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 093-5346877
อีเมล์ : Kidsadamarco@gmail.com

นายกานต์ ศรีประทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เบอร์โทร : 0973196549