วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียน : 

                          “ เป็นโรงเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม

                          เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานเชิงคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล”

ปรัชญาโรงเรียน  : 

                         การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม